Solár Systemy

Teplonosná kvapalina thesol

Je netoxická, nezapáchajúca, ekologicky nezávadná kvapalina fialovej farby s nízkym bodom tuhnutia. Je roztokom propylénglykolu s inhibitormi korózie, stabilizátormi a napeňovadlami.
Neobsahuje žiadne fosfáty, dusitany a amíny. Obsahuje horkú prísadu, ktorá je ochranou proti náhodnému požitiu pri porušení tesnosti tepelného výmenníka a prieniku do okruhu pitnej vody. Nie je vhodná pre styk s pozinkovanými materiálmi.
Kvapalina je biologicky odbúrateľná. Životnosť náplne v uzavretom systéme je minimálne 6 rokov.

Základné charakteristiky
Merná hmotnosť 1030 kg.m-3
Teplota tuhnutia -32o C
Špecifická tepelná kapacita pri 20o C 3,58 J.kg-1.K-1
Kinematická viskozita pri 20o C 5 mPa.s
pH 7,2 - 8,0
Pracovná teplota 230 oC, krátkodobo do 300 oC

Späť

Ceny systémov

Solár Systemy