Solár Systemy

SI jednotky

Solárne inštalačné jednotky Regusol

Solárna inštalačná jednotka zabezpečuje obeh teplonosnej kvapaliny, meranie a regulovanie prietoku, uzatvorenie, dodržiavanie maximálneho pretlaku a kontrolu solárneho okruhu. Má tepelnoizolačný obal a je určená pre montáž na stenu.

Solárna inštalačná jednotka Regusol – dvojvetvová je určená pre nátokovú a spiatočkovú vetvu s integrovaným ručným odvzdušňovačom, Regusol – jednovetvová len pre spiatočkovú vetvu primárneho okruhu v solárnych zariadeniach pracujúcich so slnečnými kolektormi na ohrev úžitkovej vody.

Solárna inštalačná jednotka je určená pre kolektorové pole do 10 kolektorov s primárnym okruhom s dĺžkou rúr maximálne 20 m.

Na pripojenie medených rúr Ø 22 x 1 mm do primárneho okruhu sa používa zovieracie zoskrutkovanie solárnej inštalačnej jednotky. Vetvu s čerpadlom je potrebné zapojiť na spiatočkovú (studenú) vetvu. Do medených rúr je potrebné vsunúť podperné púzdra Ø 22 x 1 mm, nasunúť prevlečnú maticu, rozovierací krúžok a rúru vsunúť do dutiny zoskrutkovania až na doraz. Prevlečnú maticu pevne dotiahnuť rukou a vidlicovým kľúčom o jednu otáčku. Použiť dva vidlicové kľúče – na teleso solárnej inštalačnej jednotky a prevlečnú maticu.

Priamo v balení solárnej inštalačnej jednotky je poistná armatúra, na ktorej je poistný ventil, ďalej sa tam nachádza konzola expanznej nádoby na ktorú sa dá cez tlakovú hadicu na spodný vývod poistnej armatúry a na dvojitý blokovací ventil pripojiť expanzná nádoba. Na vývod poistného ventila je vhodné namontovať oblúk z plastickej hmoty s hadicou a jej koniec vsunúť do zbernej nádoby.

Plnenie a vyprázdňovanie primárneho okruhu je možné pomocou bočných guľových kohútov na vetve s čerpadlom.

Technické údaje
Maximálny pretlak 600 kPa (6 bar)
Prevádzkový pretlak 350 kPa (3,5 bar) pri 20o C
Pretlak plynu expanznej nádoby 250 kPa (2,5 bar)
Maximálna prevádzková teplota 120o C
Poistný ventil 600 kPa (6 bar)
Obehové čerpadlo Grundfos UPS 25-60
Napájanie 230 V, 50 Hz
Príkon 1. stupeň 45 W
Príkon 2. stupeň 65 W
Príkon 3. stupeň 90 W
Maximálna dopravná výška 6 m
Maximálne dopravované množstvo 4,5 m3/h
Prietokomer 2 – 14 l/min, odčítanie prietoku na spodnej hrane plaváka
Pripojenie na primárny okruh Zovieracie zoskrutkovanie pre Cu rúry Ø 22 x 1
Pohľadový rozmer

500 x 180 mm (jednovetvová), 500 x 250 mm (dvojvetvová)

Solárna inštalačná jednotka Regusol 130 jednovetvová

Solárna inštalačná jednotka Regusol 130-L dvojvetvová

 

Ceny systémov

Solár Systemy